ochrana osobnich udaju

1. Ochrana osobních údajů:

při prodeji zboží prodávajícím a provozujícím internetový obchod

Pontus textil s.r.o.

Sokolovská 1043/99

Plzeň - Bolevec 32300

Ičo 26323109

Dič CZ26323109

 

2. Účel zpracování osobních údajů

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:


zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

1) Provozovatel zpracovává osobní údaje za účelem uzavření kupní smlouvy s kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.pontustextil.cz nebo jiným vhodným způsobem, splněním povinností vyplývajících z této smlouvy a na marketingové účely.

2) Provozovatel zpracovává osobní údaje kupujících zejména na následující účel:

registrace na internetové stránce www.pontustextil.cz
objednávka zboží kupujícím
potvrzení objednávky
uzavření kupní smlouvy
vystavení daňového dokladu na zaplacení kupní ceny za objednané zboží v souladu se zákonem - předpis č. 235/2004 Sb.  o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
dodání objednaného zboží na místo určení uvedené kupujícím a jeho předání oprávněné osobě
evidence kupujících na administrativní účel
evidence objednávek pro řešení případných reklamací
informování o novinkách, akcích, slevách

3. Seznam zpracovávaných osobních údajů

1) Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob v rozsahu uvedeném v příslušných právních předpisech, ve smlouvách a jiných dokumentech provozovatele v rozsahu, v jakém budou tyto osobní údaje poskytnuté provozovateli na dokumentech, listech a sděleních, případně v telefonických hovorech nebo elektronické komunikaci mezi provozovatelem a kupujícím.

2) Provozovatel zpracovává zejména následující osobní údaje dotčených osob:

jméno a příjmení
adresa
kontaktní údaje (tel. č., mail)
údaje o objednávkách
3) V případě, že provozovatel zpracovává i jiné osobní údaje dotčených osob, jak jsou uvedeny v čl. 3 odst. 1) těchto podmínek zpracování osobních údajů, zpracovává je v rozsahu nezbytném pro splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

4. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

1) Provozovatel získává osobní údaje od kupujících v rozsahu nezbytném pro splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a kupujícím, jejímž předmětem je dodání objednaného zboží za dohodnutou kupní cenu v souladu s č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů bez souhlasu dotčené osoby.

2) Kupující poskytuje tyto osobní údaje provozovateli dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním.

3) Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty třetí osobě např. dopravci (Česká pošta) za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Česká pošta a.s. vystupuje jako zpracovatel osobních údajů pro provozovatele osobních údajů odesílatele a je pro něj oprávněna zpracovávat následující osobní údaje příjemců jako:

Jméno a příjmení, obchodní jméno:

Kontaktní údaje:
- adresa
- e-mailová adresa;
- telefonní číslo;

• informace o identifikaci zásilky v potřebném rozsahu

Zpracovatel pro provozovatele nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

4) Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty třetí osobě (např. Účetnímu) za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a ze zvláštních právních předpisů.

5) Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty třetí osobě např. společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelem platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě objednávky, plnění kupní smlouvy

6) Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčené osoby pouze po dobu nezbytnou pro splnění svých povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a to do doby, nezbytném pro zajištění všech práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, t. j. během objednávky a záruční lhůty.

- 1 rok od skončení záruční lhůty z důvodu řešení potenciálních sporů

7) Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob pro účely marketingu se souhlasem dotčené osoby v souladu s 101/2000sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Dotyčná osoba dává souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely při registraci na internetové stránce www.pontustextil.cz, při přihlášení se k odběru novinek nebo jiným vhodným způsobem. Dotyčná osoba dává souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou. Tento souhlas může odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazány.

5. Poskytnutí a zpřístupnění osobních údajů

1) Provozovatel internetového obchodu poskytuje osobní údaje o kupujících získané prostřednictvím internetového obchodu www.pontustextil.cz třetí osobě pouze v nezbytné míře za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a ze zvláštních právních předpisů.

2) Provozovatel nezpřístupňuje osobní údaje žádné třetí osobě, ledaže je to nezbytné ke splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

6. Dobrovolné poskytnutí osobních údajů se souhlasem dotčené osoby

1) V případě dobrovolného poskytnutí osobních údajů se souhlasem dotčené osoby na marketingové účely

2) V případě dobrovolného poskytnutí osobních údajů pro chatovou komunikaci na stránce www.pontustextil.cz,  že všechny prováděné činnosti při zpracování osobních údajů uživatelů, jsou v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000sb ... o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

7. Zveřejnění osobních údajů

1) Provozovatel nezveřejňuje osobní údaje o kupujících.

8. Poučení o právech dotčené osoby

1) Dotyčná osoba je oprávněna na základě písemné žádosti požádat provozovatele

potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,
ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému při vydání rozhodnutí je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,
ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování,
ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby
2) Právo dotčené osoby podle odstavce 1 písm. e) a f) cit. zák. lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana dotyčné osoby, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

3) Dotyčná osoba na základě písemné žádosti má právo u provozovatele zamítnout

zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
využívání osobních údajů pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
poskytování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
4) Dotyčná osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má právo u provozovatele kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotčené osoby je oprávněna, provozovatel je povinen osobní údaje, jejichž zpracování dotyčná osoba zpochybnila, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

5) Dotyčná osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u provozovatele kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí provozovatele, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá výhradně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Dotyčná osoba má právo žádat provozovatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž provozovatel je povinen žádosti dotyčné osoby vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění provozovatel informuje dotčenou osobu ve lhůtě. Dotyčná osoba nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů provozovatel vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku dotyčné osoby, nebo pokud provozovatel na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů dotčené osoby.

6) Pokud dotyčná osoba uplatní své právo

písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem dotčená osoba doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,
osobně ústně do zápisu, z níž musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis dotyčné osoby; kopii zápisu je provozovatel povinen předat dotčené osobě,
u zprostředkovatele podle písmene a) nebo písmene b), je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat provozovateli bez zbytečného odkladu.
7) Dotyčná osoba při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat úřadu návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

8) Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

9) Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

10) Dotyčná osoba je povinna uvést pouze pravdivé osobní údaje. Za nepravdivost osobních údajů  ve smyslu zák. č.101/2000sb. odpovídá o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ten, kdo je do informačního systému poskytl.

9. Odpovědnost provozovatele

1) Provozovatel neodpovídá za zneužití osobních údajů třetí osobou, která se k těmto osobním údajům dostala bez oprávnění.

2) Odpovědnost provozovatele za porušení jednotlivých ustanovení zák. č. 101/2000sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů se řídí podle ustanovení tohoto zákona.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení